Leverings- en betalingsvoorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap XPERT DATA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal.

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door Xpert Data b.v.(ook te noemen verkoopster) met derden aangegaan.

1.2. Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.

1.3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Prijzen

3.1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen (bijv. t.g.v. verhoging van rechten, accijnzen etc.) dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

3.2. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting.

3.3. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

4. Annulering en wijziging

4.1. Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande, dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

4.3. Indien Xpert Data b.v. door overmacht of ander omstandigheden buiten haar macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief of telefax ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Levering en vervoer

5.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Vervoer van de te leveren zaken geschiedt - behoudens andersluidend beding - voor rekening opdrachtgever.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van de geleverde zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd (incl. rente en boetes) heeft voldaan.

6.2. Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoopster zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De koper machtigt verkoopster de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

6.3. De koper is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.

6.4. Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Reclames

7.1. Eventuele reclames dienen onmiddellijk schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, e.e.a. teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.

7.2. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 3 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

7.3. Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, mits tijdig gereclameerd, indien deze ná onze toestemming franco in ons magazijn worden afgeleverd.

7.4. De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van de door verkoopster gemaakte kosten, met de opdrachtgever verrekend.

8. Afwijkingen

8.1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

8.2. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

9. Garantie

9.1. Behoudens hetgeen in 9.3. is bepaald verstrekt Xpert Data b.v. op de door haar geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat Xpert Data b.v. - zulks naar haar keuze - naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen. Producten of onderdelen daarvan die worden vervangen, worden eigendom van Xpert Data b.v..

9.2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen dan Xpert Data b.v. zijn gewijzigd cq. opengemaakt.

9.3. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Xpert Data b.v. geleverde zaken een garantie voor een termijn van 12 maanden na tijdstip van levering.

9.4. Indien Xpert Data b.v. de zaken van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Xpert Data b.v. zal de afnemer op zijn verzoek over de van toepassing zijnde voorwaarden informeren.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Xpert Data b.v. aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een ondeugdelijke levering, is zij louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Xpert Data b.v., met dien verstande dat de schade is beperkt tot het bedrag van de koopsom van de desbetreffende order.

10.2 Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- cq bedrijfsschade uit terzake tekortkomingen en/of gebreken uit.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.

10.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

11. Betalingscondities

11.1. Tenzij op de factuur anders is aangegeven, dient betaling te geschieden, zonder enige korting, uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, door storting of overmaking op een door ons opgegeven bankrekening.

11.2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de afnemer gehouden tot vergoeding van een rente van 1½ % per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

11.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. een minimum van € 150,00.

11.4. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij is verschuldigd.

12. Toepasselijk Recht & Geschillen

12.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Met inachtneming van artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Xpert Data b.v. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting bericht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande Xpert Data b.v. het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

13. Uitdrukkelijk ontbindend beding met betrekking tot leveranties aan Belgische afnemers

13.1. Met betrekking tot leveranties aan Afnemers gevestigd in België zijn benevens de voorgaande voorwaarden van toepassing de navolgende bedingen.

“In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van koper.

De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop”.

“En cas de non-paiement à l’échéance le vendeur peut considérer celle-ci comme résolue de plein droit et sans mise en demeure.

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement.

Les risques sont à charge de l’acheteur.

Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente”.